Digitálne IO funkcie

Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku ktorým sa dajú vodičmi pripojiť ďalšie obvody, čipy, relé, pamäte atď.. K práci s týmito pinmi má Arduino k dispozícii jednoduché funkcie.

pinMode(pin, mode);

Najskôr zo všetkého je však potreba programu povedať, či s pinom pracujeme ako so vstupom alebo výstupom. Na nastavenie pinu slúži funkcia pinMode. Tá pre svoju správnu činnosť potrebuje dva vstupné parametre – pin (číslo pinu) a mode (INPUT, OUTPUT alebo INPUT_PULLUP). Ak chceme daný pin používať ako vstup, bude druhý parameter INPUT, ak ako výstup, bude to OUTPUT. Číslo pinu je väčšinou vytlačené na doske Arduino.

pinMode (13, OUTPUT); // Nastavenie pinu 13 na výstup 
pinMode (12, INPUT); // a pinu 12 na vstup

Vo verzii Arduino UNO teda môžeme používať piny 0 až 13. Tým to ale nekončí, pretože môžeme k digitálnym operáciám používať aj piny označené ako ANALOG IN, len namiesto samotného čísla musíme pred číslo napísať A. U Arduino UNO sú to teda A0 až A5.

Pozor pri nastavení pinu 13 ako vstupný (INPUT alebo INPUT_PULLUP), kde je pripojená LED dióda cez rezistor!


digitalWrite(pin, hodnota);

Zapíše na pin hodnotu HIGH alebo LOW. Ak je pin nakonfigurovaný ako výstup (OUTPUT), jeho napätie bude nastavené na zodpovedajúcu hodnotu HIGH, to je  5V (alebo 3,3 V pri doskách s napájaním 3,3 V) alebo pre hodnotu LOW je to 0V (zem).

digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(12, LOW);

V prípade, že máte pin nakonfigurovaný ako vstup (INPUT), tak táto funkcia povolí (pri HIGH) alebo zakáže (pri LOW) interný pull-up rezistor. Pre povolenie interného pull-up rezistora sa doporučuje použiť pinMode s parametrom INPUT_PULLUP.


digitalRead(pin);

Načíta z pinu hodnotu HIGH alebo LOW.

int ledPin = 13; // LED pripojená na digitálny pin 13
int inPin = 7;  // tlačítko pripojené na digitálny pin 7
int val = 0;   // premenná na uloženie načítanej hodnoty

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);  // nastaví pin 13 ako výstup
 pinMode(inPin, INPUT);   // nastaví pin 7 ako vstup
}

void loop()
{
 val = digitalRead(inPin);   // načíta hodnotu zo vstupného pinu tlačítka
 digitalWrite(ledPin, val);  // nastaví pin pre LED podľa načítanej hodnoty
}

Ak pin nie je pripojený k ničomu (neuzemnený alebo nepripojený na +5V), tak funkcia digitalRead môže vrátiť hodnotu buď HIGH alebo LOW (môže sa náhodne meniť).

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Kategórie