Špeciálne operátory

Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a sú súčasťou syntaxe programovacieho jazyka.


; bodkočiarka

Každý príkaz sa musí končiť bodkočiarkou. Keď zabudnete ukončiť riadok bodkočiarkou, bude to mať za následok vypísanie chybovej hlášky pri kompilácii.

int PWMpin = 10;
for (int i=0; i <= 255; i++){
  analogWrite(PWMpin, i);
  delay(10);
}

Ako vidieť, tak bodkočiarka sa používa i v cykle for na oddelenie parametrov inicializácie, podmienky a prírastku.


, čiarka

Čiarka je operátorom postupného vyhodnotenia. Má najnižšiu prioritu zo všetkých operátorov a vyhodnocuje sa zľava doprava.

Čiarkou môžeme oddeliť jednotlivé výrazy, napríklad vo funkciách:

digitalWrite(ledPin, HIGH);
shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, data);
sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);

{ } zložené zátvorky

Všetky funkcie, prípadne aj slučky a podmienené príkazy sú ohraničené počiatočnou { a koncovou } zloženou zátvorkou. Všetko, čo sa nachádza medzi týmito zátvorkami, sa považuje za súčasť dotyčnej funkcie.

void mojafunkcia(argumenty)
{
  // kód funkcie
}
while (logicky vyraz) 
{
 ...
}
if (logicky vyraz)
{
  ...
}

// jednoriadkový komentár

Komentár je text, ktorý kompilátor ignoruje, ale človeku pomáha pochopiť program. Komentár začína značkou // a text za touto značkou sa až do konca riadku ignoruje.

x = 5; // toto je jednoriadkový komentár. Čokoľvek po lomítku je komentár 
    // až do konca riadku

/* */ viacriadkový komentár

Komentár je časť textu alebo aj programu umiestnená medzi dvojicu párových symbolov /* a */. Komentár môže vyzerať napríklad takto:

x = 5; 

/* tu už začína viacriadkový komentár - používa sa i na zakomentovanie celého bloku kódu

if (gwb == 0){  // je možné použiť i jednoriadkový komentár vo vnútri viacriadkového komentára
 x = 3;     /* ale nie viacriadkový - toto tu už je špatne */
}

// nezabudni i na ukončenie viacriadkového komentára 
*/

Komentáre obvykle umiestňujeme do zdrojového textu z dôvodu jeho lepšej čitateľnosti. Často popisujeme niektoré dôležité vlastnosti zdrojového textu práve v komentári. Komentárom si môžeme takisto prechodne vypomáhať vo fáze tvorby a ladenia programu.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Kategórie