Bitové operátory

Ako samotný názov napovedá, bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú všetky programovacie jazyky. Jazyk C ich má najmä preto, že bol vytvorený ako nástoj systémového programátora (OS Unix). Použitie bitových operátorov vyžaduje vedomosti o uložení bitov v pamäti, spôsobe kódovania čísel.

Bitové operátory sú: << >> & | ~ ^ , teda posun vľavo, posun vpravo, and, or, not a xor. Bitové operácie sú možné iba s celočíselnými hodnotami.

Bitové and &, or | a xor ^ vykonáva príslušnú binárnu operáciu s každým párom odpovedajúcich si bitov. Výsledok je umiestnený do pozície rovnakého binárneho rádu výsledku. Výsledky operácií nad jednotlivými bitmi sú rovnaké, ako v Booleovej algebre. Pozrime sa na jednotlivé zástupné znaky bitových operátorov.


<<  >> posun vľavo a vpravo

Pri bitovom posune vľavo (vpravo) <<  ( >> ) sa jednotlivé bity posúvajú vľavo (vpravo), teda do pozície s (binárne) vyšším (nižším) rádom. Na najpravejšiu (najľavejšiu) posunom vytvorenú pozíciu je umiestnená nula.

int a = 5;    // binárne: 0000000000000101
int b = a << 3; // binárne: 0000000000101000, posun o 3 bity vľavo, pozície doplnené o nuly
int c = b >> 3; // binárne: 0000000000000101, posun o 3 bity vpravo, pozície doplnené o nuly

Posuny však prebiehajú aritmeticky. To znamená, že uvedené pravidlo neplatí pre posun vpravo pre hodnoty celočíselného typu so znamienkom. V takomto prípade sa najvyšší bit (znamienkový) zachováva. Takto sa pri posune dopĺňa do bitového reťazca nový bit.

int x = -16;   // binárne: 1111111111110000, znamienkový bit (1 = záporné číslo; 0 = kladné číslo) 
int y = x >> 3; // binárne: 1111111111111110, posun o 3 bity vpravo, pozície doplnené o jednotky

Naopak pred posunom najľavejší (najpravejší) bit je poslaný do “ríše zabudnutia”.

int a = 5;    // binarne: 0000000000000101
int b = a << 14; // binarne: 0100000000000000, prvá 1 v 101 bola odstránená

Bitový posun o jeden (binárny) rád vpravo, respektíve vľavo, má rovnaký význam, ako celočíselné delenie, respektíve násobenie, dvoma. Ak je bitový posun o viac než jeden rád, jedná sa o násobenie (delenie) príslušnou mocninou dvoch.

1 << 0 ==  1
1 << 1 ==  2
1 << 2 ==  4
1 << 3 ==  8
 ...
1 << 8 == 256
1 << 9 == 512
1 << 10 == 1024
 ...

& and

Ak sú oba vstupné bity 1, výsledný výstup je 1, v opačnom prípade je výstup 0.

0 0 1 1  operand1
0 1 0 1  operand2
----------
0 0 0 1  (operand1 & operand2) - výsledok

Tu máme príklad:

int a = 92;  // binárne: 0000000001011100
int b = 101;  // binárne: 0000000001100101
int c = a & b; // výsledok: 0000000001000100, alebo 68 v desiatkovej sústave

Každý zo 16 bitov v a a b sú spracovávané pomocou bitového súčinu a výsledok je uložený do c, čo je hodnota 01000100 binárne alebo 68 v desiatkovej sústave.


| or

Bitový súčet dvoch bitov je 1, ak jeden alebo oba zo vstupných bitov je 1, v opačnom prípade je 0.

0 0 1 1  operand1
0 1 0 1  operand2
----------
0 1 1 1  (operand1 | operand2) - výsledok

Tu máme príklad:

int a = 92;  // binárne: 0000000001011100
int b = 101;  // binárne: 0000000001100101
int c = a | b; // výsledok: 0000000001111101, alebo 125 v desiatkovej sústave

Tieto bitové operácie sa najčastejšie využívajú pri maskovaní bitov na portoch.


^ xor

Toto je trochu neobvyklý operátor s názvom EXCLUSIVE OR, tiež známy ako bitový XOR. Bitový operátor XOR je napísaný pomocou symbolu striešky ^. Tento operátor je veľmi podobný bitovému operátoru or |, iba vyhodnotí 0 pre danú bitovú pozíciu, keď oba vstupné bity na tejto pozícii sú 1:

0 0 1 1  operand1
0 1 0 1  operand2
----------
0 1 1 0  (operand1 ^ operand2) - výsledok

Tu máme príklad:

int x = 12;   // binárne: 1100
int y = 10;   // binárne: 1010
int z = x ^ y; // výsledok: 0110, alebo 6 v desiatkovej sústave

Ďalší spôsob, ako sa pozerať na bitový operátor XOR je to, že každý bit vo výsledku je 1 v prípade, že vstupné bity sú rôzne, alebo 0 v prípade, že sú rovnaké.


~ not

Bitové not ~ je operátorom unárnym, prevádza negáciu každého bitu v bitovom reťazci jediného operandu. Tomuto operátoru sa často hovorí bitový doplnok.

0 1  operand1  
----
1 0  (~ operand1) - výsledok

Tu máme príklad:

int a = 103;  // binárne: 0000000001100111
int b = ~a;   // binárne: 1111111110011000 = -104

Tiež ste prekvapení, že výsledok tejto operácie je záporné číslo -104? Je to preto, že najvyšší bit v int premennej je tzv. bit znamienka. V prípade, že najvyšší bit je 1, číslo je interpretované ako záporné. Toto kódovanie kladných a záporných čísel je označované ako dvojkový doplnok.

Mimochodom, je zaujímavé poznamenať, že ak na akékoľvek celé číslo x aplikujeme ~x, je výsledok rovnaký ako -x – 1.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Prvý program: Arduino blikanie LED
Prvý program Arduino blikanie LED

V tomto článku ti ukážem praktickú ukážku, ako zapojiť a naprogramovať Arduino. Ide o také to programátorské “Hello World” s Arduinom. V našom prípade to je “Arduino blikanie LED”. Blikanie LED diódou možno bez ďalších súčiastok realizovať s akoukoľvek...

Čítať viac...

Eclipse Neon návod na inštaláciu
Eclipse Neon – návod na inštaláciu

Eclipse je ďalšie z mnoha IDE, v ktorom píšeme zdrojový kód a ladíme programy. Tento nástroj, ktorý okrem iného ponúka príjemné pracovné prostredie, debuger a nemalé množstvo rozširujúcich pluginov, je možné používať bezplatne. V tomto článku popisujem, ako sa ...

Čítať viac...

Knižnica pre Arduino EEPROM.h
EEPROM.h

Knižnica pre Arduino EEPROM.h sa využíva na čítanie a zápis dát do internej pamäte EEPROM. To je tá časť pamäte, ktorá si zachová uložené dáta aj po vypnutí napájania Arduina. Veľkosť tejto pamäte je daná mikrokontrolérom, napr. ATmega328 má 1024 bajtov, ATmega1280 ...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Frog Robot Car Kit

103.46 EUR

62.08 EUR

TTP229L Touch Key USB Shield

9.41 EUR

9.41 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Konverzie

  Možno ste sa už pri programovaní dostali do situácie, kedy si program robil s číslami a dátovými ...

 • Operátory preprocesora

  Operátory preprocesora alebo znak # je signálom pre preprocesor. Preprocesor sa spustí pri každom...

 • Funkcie času

  Štandardne majú dosky Arduino štyri funkcie času. Jedná sa o funkcie delay (), delayMicroseconds ...

 • Terárne operátory

  Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude v...

 • Zložené operátory

  Použitie zložených priraďovacích operátorov zjednodušuje a sprehľadňuje zdrojový kód, no použitie...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur