Bitové operátory

Ako samotný názov napovedá, bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú všetky programovacie jazyky. Jazyk C ich má najmä preto, že bol vytvorený ako nástoj systémového programátora (OS Unix). Použitie bitových operátorov vyžaduje vedomosti o uložení bitov v pamäti, spôsobe kódovania čísel.

Bitové operátory sú: << >> & | ~ ^ , teda posun vľavo, posun vpravo, and, or, not a xor. Bitové operácie sú možné iba s celočíselnými hodnotami.

Bitové and &, or | a xor ^ vykonáva príslušnú binárnu operáciu s každým párom odpovedajúcich si bitov. Výsledok je umiestnený do pozície rovnakého binárneho rádu výsledku. Výsledky operácií nad jednotlivými bitmi sú rovnaké, ako v Booleovej algebre. Pozrime sa na jednotlivé zástupné znaky bitových operátorov.


<<  >> posun vľavo a vpravo

Pri bitovom posune vľavo (vpravo) <<  ( >> ) sa jednotlivé bity posúvajú vľavo (vpravo), teda do pozície s (binárne) vyšším (nižším) rádom. Na najpravejšiu (najľavejšiu) posunom vytvorenú pozíciu je umiestnená nula.

int a = 5;    // binárne: 0000000000000101
int b = a << 3; // binárne: 0000000000101000, posun o 3 bity vľavo, pozície doplnené o nuly
int c = b >> 3; // binárne: 0000000000000101, posun o 3 bity vpravo, pozície doplnené o nuly

Posuny však prebiehajú aritmeticky. To znamená, že uvedené pravidlo neplatí pre posun vpravo pre hodnoty celočíselného typu so znamienkom. V takomto prípade sa najvyšší bit (znamienkový) zachováva. Takto sa pri posune dopĺňa do bitového reťazca nový bit.

int x = -16;   // binárne: 1111111111110000, znamienkový bit (1 = záporné číslo; 0 = kladné číslo) 
int y = x >> 3; // binárne: 1111111111111110, posun o 3 bity vpravo, pozície doplnené o jednotky

Naopak pred posunom najľavejší (najpravejší) bit je poslaný do “ríše zabudnutia”.

int a = 5;    // binarne: 0000000000000101
int b = a << 14; // binarne: 0100000000000000, prvá 1 v 101 bola odstránená

Bitový posun o jeden (binárny) rád vpravo, respektíve vľavo, má rovnaký význam, ako celočíselné delenie, respektíve násobenie, dvoma. Ak je bitový posun o viac než jeden rád, jedná sa o násobenie (delenie) príslušnou mocninou dvoch.

1 << 0 ==  1
1 << 1 ==  2
1 << 2 ==  4
1 << 3 ==  8
 ...
1 << 8 == 256
1 << 9 == 512
1 << 10 == 1024
 ...

& and

Ak sú oba vstupné bity 1, výsledný výstup je 1, v opačnom prípade je výstup 0.

0 0 1 1  operand1
0 1 0 1  operand2
----------
0 0 0 1  (operand1 & operand2) - výsledok

Tu máme príklad:

int a = 92;  // binárne: 0000000001011100
int b = 101;  // binárne: 0000000001100101
int c = a & b; // výsledok: 0000000001000100, alebo 68 v desiatkovej sústave

Každý zo 16 bitov v a a b sú spracovávané pomocou bitového súčinu a výsledok je uložený do c, čo je hodnota 01000100 binárne alebo 68 v desiatkovej sústave.


| or

Bitový súčet dvoch bitov je 1, ak jeden alebo oba zo vstupných bitov je 1, v opačnom prípade je 0.

0 0 1 1  operand1
0 1 0 1  operand2
----------
0 1 1 1  (operand1 | operand2) - výsledok

Tu máme príklad:

int a = 92;  // binárne: 0000000001011100
int b = 101;  // binárne: 0000000001100101
int c = a | b; // výsledok: 0000000001111101, alebo 125 v desiatkovej sústave

Tieto bitové operácie sa najčastejšie využívajú pri maskovaní bitov na portoch.


^ xor

Toto je trochu neobvyklý operátor s názvom EXCLUSIVE OR, tiež známy ako bitový XOR. Bitový operátor XOR je napísaný pomocou symbolu striešky ^. Tento operátor je veľmi podobný bitovému operátoru or |, iba vyhodnotí 0 pre danú bitovú pozíciu, keď oba vstupné bity na tejto pozícii sú 1:

0 0 1 1  operand1
0 1 0 1  operand2
----------
0 1 1 0  (operand1 ^ operand2) - výsledok

Tu máme príklad:

int x = 12;   // binárne: 1100
int y = 10;   // binárne: 1010
int z = x ^ y; // výsledok: 0110, alebo 6 v desiatkovej sústave

Ďalší spôsob, ako sa pozerať na bitový operátor XOR je to, že každý bit vo výsledku je 1 v prípade, že vstupné bity sú rôzne, alebo 0 v prípade, že sú rovnaké.


~ not

Bitové not ~ je operátorom unárnym, prevádza negáciu každého bitu v bitovom reťazci jediného operandu. Tomuto operátoru sa často hovorí bitový doplnok.

0 1  operand1  
----
1 0  (~ operand1) - výsledok

Tu máme príklad:

int a = 103;  // binárne: 0000000001100111
int b = ~a;   // binárne: 1111111110011000 = -104

Tiež ste prekvapení, že výsledok tejto operácie je záporné číslo -104? Je to preto, že najvyšší bit v int premennej je tzv. bit znamienka. V prípade, že najvyšší bit je 1, číslo je interpretované ako záporné. Toto kódovanie kladných a záporných čísel je označované ako dvojkový doplnok.

Mimochodom, je zaujímavé poznamenať, že ak na akékoľvek celé číslo x aplikujeme ~x, je výsledok rovnaký ako -x – 1.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Farebné značenie rezistorov
Farebné značenie rezistorov

Farebné značenie rezistorov bolo vyvinuté na začiatku 20. rokov 20. storočia Asociáciou výrobcov rádií (RMA, teraz súčasťou EIA) a bolo publikované ako EIA-RS-279. RMA zaviedla spočiatku niekoľko spôsobov značenia. Neskôr sa začal používať iba jeden spôsob...

Čítať viac...

Arduino Due
Arduino Due

Arduino Due je prvou doskou Arduino založenou na 32-bitovom mikrokontroléri Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU. Ide o dokonalú dosku pre výkonné veľké Arduino projekty...

Čítať viac...

Ako (ne)zničiť Arduino
Ako (ne)zničiť Arduino

Čo by si mal vedieť pri zapájaní Arduina a jeho pinov? Určite aspoň to, ako nezničiť Arduino. Nasledujúci súpis zverejňujem preto, aby si sa popísaným chybám mohol vyhnúť. Jedná sa skôr o elektronické...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio Frog Robot Car Kit

102.71 EUR

61.62 EUR

Keyestudio Sensor Kit 48 in 1

82.88 EUR

59.67 EUR

Keyestudio ESP32 Sensor Kit 37 in 1

128.39 EUR

77.04 EUR

Keyestudio ESP32 Learning Kit

118.70 EUR

61.73 EUR

Keyestudio 4DOF Microbit V2 Robot Arm Kit

78.32 EUR

54.83 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Funkcie času

  Štandardne majú dosky Arduino štyri funkcie času. Jedná sa o funkcie delay (), delayMicroseconds ...

 • Aritmetické operátory

  Aritmetické operátory vykonávajú matematické operácie dvoch výrazov jednej alebo viacerých typov ...

 • Bitové operátory

  Bitové operátory umožňujú vykonať operácie nad jednotlivými bitmi. Túto možnosť zďaleka nemajú vš...

 • Ostatné IO funkcie

  U Arduina je možné generovať i zvuk, ale iba v najjednoduchšej podobe. Neumožňuje totiž generovať...

 • Terárne operátory

  Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude v...

Podpora webu
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur