Globálne premenné

variable scope

Premenné aj funkcie majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. V prípade premennej, ktorá je deklarovaná (definovaná) pod premennou, ktorá ju volá pre ňu neexistuje. Viditeľnosť premennej môžeme označiť ako:

Globálna premenná – platí v celom programe. Umiestňuje sa mimo (nad) definíciu funkcie setup(). Môžu ich používať všetky funkcie definované pod nimi. K použitiu globálnych premenných sa vyhnite, pretože vedie k zlým návykom.

Lokálna premenná – je definovaná vo vnútri funkcie. Môže ich teda používať iba táto funkcia. Povedané inak, lokálna premenná platí iba medzi dvoma {}. Viaceré funkcie môžu mať lokálne premenné s tým istým menom, každá používa tú svoju. Ak má lokálna a globálna premenná to isté meno, lokálna premenná prekryje globálnu, funkcia teda používa svoju lokálnu premennú (bližšia košeľa ako kabát). Ak by som sa ale predsa len potreboval dostať ku globálnej premennej, tak je na to operátor rozšírenia platnosti ::.

int x; // premennú "x" vidí akákoľvek funkcia v programe (globálna premenná)

void setup()
{
 // ...
}

void loop()
{
 int i;  // premenná "i" je viditeľná vo vnútri funkcie "loop" (lokálna premenná)
 float f; // premenná "f" je viditeľná vo vnútri funkcie "loop" (lokálna premenná)
 // ...

 for (int j = 0; j <100; j++){
  // premenná "j" je viditeľná len tu v slučke for (lokálna premenná)
  // taktiež sú tu viditeľné aj premenné "x", "i" aj "f"
 }

 // premenná "j" už tu neexistuje
}

void mojaFunkcia() {
 int z;  // premenná "z" je viditeľná len vo vnútri funkcie "mojaFunkcia"
      // taktiež je tu viditeľná premenná "x"
 
// ... 
}

static

Ak pri lokálnej premennej použijeme špecifikátor static, premenná nezanikne ak vyskočíme z funkcie (z bloku {}), ale nestáva sa z nej globálna premenná, takže je platná len pre danú funkciu. Keby sme static neuviedli, tak by premenná zanikla pri najbližšom konci funkcie a znovu by sa inicializovala pri zavolaní funkcie.

void mojaFunkcia() {
  static int x = 0;  // premenná "x" sa inicializuje len raz pri prvom spustení tejto funkcie
  x++;
}

// premenná "x" nezanikla a jej hodnota je zachovaná aj mimo funkcie 
// ale premenná "x" nieje viditeľná mimo tejto funkcie, nedá sa jej hodnota meniť

volatile

Deklarácia premennej typu volatile je direktíva pre kompilátor. Určuje, že si neželáme aby bola premenná v rámci optimalizácie nejak presúvaná v pamäti. Toto je dôležité ak existuje spôsob ako meniť túto premennú aj inak ako v programe, napríklad zvonka nejakým vstupom (prerušením – interrupts) z vonkajšieho hardware. Ak by program uloženie premennej nejak optimalizoval a nebola by počas celého programu tam kde mala, tak by vonkajší proces zapisoval hodnoty niekde úplne inde. Teda, čo je volatile s tým program nehýbe.

// prepína LED pri prerušení, pin zmení stav

int pin = 13;
volatile int state = LOW;

void setup()
{
 pinMode(pin, OUTPUT);
 attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
}

void loop()
{
 digitalWrite(pin, state);
}

void blink()
{
 state = !state;
}

const

Vraví o tom, že premenná bude konštantná a teda sa nebude dať meniť počas behu programu. Táto premenná je “len pre čítanie”. To znamená, že premenná môže byť použitá rovnako ako akákoľvek iná premenná svojho typu, ale jej hodnota nemôže byť zmenená. Dostanete chybu kompilátora, ak sa pokúsite priradiť akúkoľvek hodnotu premennej typu const. Je dôležité, že hneď pri deklarácii musí byť aj definovaná. Doporučované je deklarovať konštanty použitím const ako používať #define.

const float pi = 3.14;
float x;

// ....

x = pi * 2;  // použitie konštanty "pi" vo výpočte

pi = 7;    // chybný zápis - konštantu nieje možné modifikovať

const volatile je to aj konštanta a aj sa s ňou nehýbe v pamäti (a tak vonkajší proces môže vždy načítať hodnotu premennej a nemusí sa báť, že by ju nenašiel na tom mieste kde má byť. Zapisovať do nej (do konštanty) ale nemôže).

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Výber na čítanie...

Arduino Knižnice návod na inštaláciu
Knižnice – návod na inštaláciu

Knižnice určené pre Arduino sú priečinky (adresáre), ktoré združujú viac súborov so zdrojovými kódmi. Vďaka týmto zdrojovým kódom máme potom jednoduchší a prehľadnejší vlastný program, keď chceme pripojiť nejaký zložitejší modul, senzor, displej a podobne. Napríklad pri stiahnutí programovacieho ...

Čítať viac...

Eclipse Neon návod na inštaláciu
Eclipse Neon – návod na inštaláciu

Eclipse je ďalšie z mnoha IDE, v ktorom píšeme zdrojový kód a ladíme programy. Tento nástroj, ktorý okrem iného ponúka príjemné pracovné prostredie, debuger a nemalé množstvo rozširujúcich pluginov, je možné používať bezplatne. V tomto článku popisujem, ako sa ...

Čítať viac...

Arduino MEGA 2560
Arduino MEGA 2560

Arduino MEGA 2560 je navrhnutý pre komplexnejšie projekty. Má väčší priestor pre program, takže sa využíva pre 3D tlačiarne a projekty robotiky. To dáva projektom dostatok priestoru. K tejto doske nájdete aj rôzne shieldy. Medzi najpoužívanejšie patrí napr. ...

Čítať viac...

Obľúbené produkty...

Keyestudio ESP32 Learning Kit

119.32 EUR

62.05 EUR

Keyestudio 4DOF Microbit V2 Robot Arm Kit

79.08 EUR

55.35 EUR

Vyhľadať články
Programovanie...
 • Digitálne IO funkcie

  Keďže je Arduino určené k ďalšiemu rozširovaniu, obsahuje vstupy a výstupy (nazývané piny), ku kt...

 • Aritmetické operátory

  Aritmetické operátory vykonávajú matematické operácie dvoch výrazov jednej alebo viacerých typov ...

 • Terárne operátory

  Terárne operátory alebo označované aj ako podmienené operátory sú pomerne neobvyklé. Preto bude v...

 • Goniometrické funkcie

  Goniometrické funkcie v matematike označuje termín používaný pre jednu zo šiestich funkcií veľkos...

 • Špeciálne operátory

  Spomenieme ešte špeciálne operátory alebo špeciálne znaky, ktoré sa používajú pri programovaní a ...

Podpora webu
Šálka kávy
Na kávu už prispeli
Dátum Meno Suma
15.05.2023 Ivan Danis 10€
28.09.2022 Ivan Vrab 7€
14.05.2022 Nemcic Marian 10€
04.02.2022 Robert Bilko 5€
29.01.2022 Peter Buffa 5€
19.11.2021 Rastislav Rehak 5€
16.09.2021 Anton Strela 5€
13.09.2021 Juraj Jedlak 5€
02.09.2021 Michal Marek 7€
08.08.2021 František Uhrík 5€
21.07.2021 Juraj Hrdina 5€
25.03.2021 Jan Nemec 10€
16.03.2021 Igor Pavlov 5€
25.02.2021 Lukas Lacuch 5€
06.11.2020 Pavol Balint 5€
05.11.2020 Marek Horečný 5€
05.10.2020 Jan Kusnir 5€
27.04.2020 Jan Zuskin 15€
26.04.2020 Dušan Sojka 5€
24.02.2020 Juraj Lackanič 5€
22.01.2020 František Žilinec 10€
20.05.2018 Tomáš F. 2€
17.12.2018 Pavol P. 5€
QR Donate 10Eur